വിവരാവകാശപ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ (Information provided as per Right to Information Act)

വിവരാവകാശ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്‍

ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പിന്റെ ചുമതലകള്‍

സംസ്ഥാനത്തെ ധാതുലോഹശേഖരത്തിന്‍റെ അവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് തിരുവിതാംകൂര്‍ മഹാരാജാവ് പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രഖ്യാപനം

വകുപ്പിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന പരിധിയില്‍പ്പെടുന്ന ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ഫീസും ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും

ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പിനുകീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശമ്പളവിവരങ്ങള്‍

ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ളതസ്തികകള്‍ ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അധികാരങ്ങളും ചുമതലകളും

ബജറ്റ് 2010-11

2011 മാര്‍ച്ച് മാസം വിരമിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങള്‍