ഖന ഭൂവിജ്ഞാന ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേശവദാസപുരം, പട്ടം പാലസ് പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം - 695004
കേരള, ഇന്ത്യ
ഫോണ്‍ & ഫാക്സ് : +91 471 2447429
ഇ-മെയില്‍ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

മറ്റ് പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍
സി കെ ബൈജു, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ഫോണ്‍ : 0471-2556119
സി. തമ്പു ചെറിയാൻ , ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ഫോണ്‍ : 0471-2556119

P K സിദ്ദിഖ് , സീനിയര്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍ ഫോണ്‍ : 0471-2556119
പി.എസ്. സുനില്‍ , ,അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കം അക്കൗണ്ട് ഓഫീസര്‍ ഫോണ്‍ : 0471-2447184
ഓഫീസ് അഡ്രസ് ടെലിഫോണ്‍ & ഇ-മെയില്‍
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേശവദാസപുരം,
പട്ടം പാലസ് പി.ഒ.,
തിരുവനന്തപുരം - 695004
കേരള, ഇന്ത്യ
ഫോണ്‍ 0471-2556119
ഫാക്സ് 91 471 2447429
ഇ-മെയില്‍ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ജില്ലാ ഓഫീസ് , തിരുവനന്തപുരം ഭൂവിജ്ഞാന വിദഗ്ധന്‍‌
ജില്ലാ ഓഫീസ്
ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ്
പട്ടം പാലസ് പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം 695004
കേരള, ഇന്ത്യ
ഫോണ്‍ 0471 - 2442055
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ജില്ലാ ഓഫീസ്
കൊല്ലം
ഭൂവിജ്ഞാന വിദഗ്ധന്‍‌
ജില്ലാ ഓഫീസ്
ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ്
കേശവ നികേതന്‍ ആശ്രമം
കൊല്ലം 691002
ഫോണ്‍ 0474 - 2749044
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ജില്ലാ ഓഫീസ്
പത്തനംതിട്ട
ഭൂവിജ്ഞാന വിദഗ്ധന്‍‌
ജില്ലാ ഓഫീസ്
ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ്
റവന്യൂ ടവേഴ്സ് , അഞ്ചാം നില
അടൂര്‍ പി.ഒ., പത്തനംതിട്ട 691523
ഫോണ്‍ 0473-225297
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ജില്ലാ ഓഫീസ്
കോട്ടയം
ഭൂവിജ്ഞാന വിദഗ്ധന്‍‌
ജില്ലാ ഓഫീസ്
ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ്
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,
കോട്ടയം 686002
ഫോണ്‍ 0481-2301405
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ജില്ലാ ഓഫീസ്
ഇടുക്കി
ഭൂവിജ്ഞാന വിദഗ്ധന്‍‌
ജില്ലാ ഓഫീസ്
ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ്
മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
തൊടുപുഴ, ഇടുക്കി - 685 584
ഫോണ്‍ 04862-225480
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ജില്ലാ ഓഫീസ്
ആലപ്പുഴ
ഭൂവിജ്ഞാന വിദഗ്ധന്‍‌
ജില്ലാ ഓഫീസ്
ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ്
മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
ഒന്നാം നില, ചേര്‍ത്തല പി.ഒ.
ആലപ്പുഴ
ഫോണ്‍ 0478-28216167
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ജില്ലാ ഓഫീസ്
എറണാകുളം
ഭൂവിജ്ഞാന വിദഗ്ധന്‍‌
ജില്ലാ ഓഫീസ്
ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ്
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,
കാക്കനാട് പി.ഒ
കൊച്ചി
ഫോണ്‍ 0484-2422354
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ജില്ലാ ഓഫീസ്
തൃശ്ശൂര്‍
ഭൂവിജ്ഞാന വിദഗ്ധന്‍‌
ജില്ലാ ഓഫീസ്
ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ്
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ , ഒന്നാം നില
ചെമ്പൂക്കാവ് , തൃശ്ശൂര്‍ 680020
ഫോണ്‍ 0487-2320667
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ജില്ലാ ഓഫീസ്
മലപ്പുറം
ഭൂവിജ്ഞാന വിദഗ്ധന്‍‌
ജില്ലാ ഓഫീസ്
ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ്
XX12650, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
മഞ്ചേരി പി.ഒ, മലപ്പുറം
പിന്‍ - 676121
ഫോണ്‍ 0483-2760695
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ജില്ലാ ഓഫീസ്
പാലക്കാട്

ഭൂവിജ്ഞാന വിദഗ്ധന്‍
ജില്ലാ ഓഫീസ്
ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ്
മുന്‍സിപ്പല്‍ ഷോപ്പിങ്ങ് കോംപ്ലക്സ്
ടിബി റോഡ്
പാലക്കാട് - 678014

ഫോണ്‍ 0491-2527196
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ജില്ലാ ഓഫീസ്
കോഴിക്കോട്
ഭൂവിജ്ഞാന വിദഗ്ധന്‍
ജില്ലാ ഓഫീസ്
ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ്
ദി ബേ എന്‍ഡ് ഫ്ലോര്‍
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ സി-ബ്ലോക്ക്
കോഴിക്കോട് 673020
ഫോണ്‍ 0495-2371918
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ജില്ലാ ഓഫീസ്
വയനാട്
ഭൂവിജ്ഞാന വിദഗ്ധന്‍
ജില്ലാ ഓഫീസ്
ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ്
പി.ബി.എം. ബില്‍ഡിങ്ങ്
മീനങ്ങാടി, വയനാട് 673571
ഫോണ്‍ 04936-249124
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ജില്ലാ ഓഫീസ്
കണ്ണൂര്‍
ഭൂവിജ്ഞാന വിദഗ്ധന്‍
ജില്ലാ ഓഫീസ്
ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ്
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ , ഇ- ബ്ലോക്ക്
കണ്ണൂര്‍ 670002
ഫോണ്‍ 0497-2700106
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ജില്ലാ ഓഫീസ്
കാസര്‍ഗോഡ്
ഭൂവിജ്ഞാന വിദഗ്ധന്‍
ജില്ലാ ഓഫീസ്
ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ്
ഇ-ബ്ലോക്ക് , രണ്ടാം നില
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ , വിദ്യാനഗര്‍
കാസര്‍ഗോഡ് 671 123
ഫോണ്‍ 04994-256770
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
കേരള മിനറല്‍ സ്ക്വാഡ് (തെക്കന്‍ മേഖല) ഭൂവിജ്ഞാന വിദഗ്ധന്‍
ജില്ലാ ഓഫീസ്
ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ്
പട്ടം പാലസ് പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം 695 004, കേരള, ഇന്ത്യ
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
കേരള മിനറല്‍ സ്ക്വാഡ് (വടക്കന്‍ മേഖല)
കോഴിക്കോട് - 20
ഭൂവിജ്ഞാന വിദഗ്ധന്‍
കേരള മിനറല്‍ സ്ക്വാഡ്
(വടക്കന്‍ മേഖല)
ആറാം നില, ബി ബ്ലോക്ക്
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ഫോണ്‍ 0495 2373031

കേരള മിനറല്‍ സ്ക്വാഡ് (മധ്യമേഖല)

ഭൂവിജ്ഞാന വിദഗ്ധന്‍
കേരള മിനറല്‍ സ്ക്വാഡ്
(വടക്കന്‍ മേഖല)
ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ്

സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍

അയ്യന്തോള്‍

തൃശൂര്‍

ഫോണ്‍ 0487-2363135
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it