ആവര്‍ത്തന ചോദ്യങ്ങള്‍

രാസപരിശോധന ശാലയിൽ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാൻ നിശ്ചിത ഫോറം ലഭ്യമാണോ ?

ഇല്ല, വെളള പേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷയാണ് രാസപരിശോധനയ്ക്കായി സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്.

രാസപരിശേധനയ്ക്ക് എത്ര അളവിൽ സാമ്പിള്‍ ആവശ്യമാണ് ?

രാസപരിശേധനയ്ക്കായി ഏകദേശം 500 ഗ്രാം അളവിൽ എങ്കിലും സാമ്പിള്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ഏത് തരം സാമ്പിളുകളിലാണ് രാസപരിശോധന നടത്തുന്നത് ?

ഖരാവസ്ഥയിലുളളതോ (പൊടിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിക്കാത്തതോ ആയത്)   ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുളളതോ (Digested) ആയ ധാതു സാമ്പിളുകളാണ് രാസപരിശോധന  നടത്തുന്നത്.

രാസപരിശോധനയ്ക്ക് എത്ര സമയം ആവശ്യമായി വരും ?

രാസപരിശോധനശാലയിലെ ജോലിത്തിരക്കും സാമ്പിളിന്റെ സ്വഭാവ ഘടനയും   അനുസരിച്ചാണ് പരിശോധന ചെയ്ത് തരിക. സാധാരണ ഗതിയിൽ രണ്ടാഴ്ച സമയമാണ്  രാസപരിശോധനയ്ക്കായി വേണ്ടി വരുന്നത്.

അപേക്ഷകന് എങ്ങനെയാണ് രാസപരിശോധനാ ഫലം ലഭ്യമാക്കുന്നത് ?

രാസപരിശോധനാ ഫലം അപേക്ഷകന് നേരിട്ടോ തപാൽ മാര്‍ഗ്ഗമോ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.

തപാൽ മാര്‍ഗ്ഗം രാസപരിശേധനയ്ക്കായി സാമ്പിള്‍ അയയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമോ ?

സാമ്പിളുകള്‍ തപാൽ മാര്‍ഗ്ഗം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ രാസപരിശോധനാ ഫീസ്  ഓഫ് ലൈൻ ആയി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുളളൂ.