വിലാസം

ഡോ. കെ. ഹരികുമാർ ഐഎഎസ്
ഡയറക്ടർ
ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന ഡയറക്ടറേറ്റ്,
കേശവദാസപുരം, പട്ടം പാലസ് പി.ഒ.,
തിരുവനന്തപുരം - 695004 കേരള, ഇന്ത്യ
ഫോണ്‍ & ഫാക്സ് : +91 471 2447429
ഇ-മെയില്‍: director.dir.dmg@kerala.gov.in
മറ്റ് പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍
ശ്രീ. രാം കുമാർ സി. ആർ,  സീനിയര്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍ ഫോണ്‍:0471-2556119 ao.dir.dmg@kerala.gov.in
ശ്രീ. എം.സി കിഷോർ, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ I ഫോണ്‍:0471-2447429 dd1.dir.dmg@kerala.gov.in
 ശ്രീ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞി കെ, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ II ഫോണ്‍:0471-2447429 dd2.dir.dmg@kerala.gov.in
ശ്രീ. പി.എസ്. സുനില്‍, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കം അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസര്‍ ഫോണ്‍:0471-2447184 aao.dir.dmg@kerala.gov.in
ഓഫീസ് അഡ്രസ് ടെലിഫോണ്‍ & ഇ-മെയില്‍
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഖനനഭൂവിജ്ഞാന ഡയറക്ടറേറ്റ്, കേശവദാസപുരം, പട്ടം പാലസ് പി. ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695004 കേരള, ഇന്ത്യ ഫോണ്‍/ഫാക്സ് - +91-471-2447429 ഇ-മെയില്‍ director.dir.dmg@kerala.gov.in
ജില്ലാ ഓഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം ജിയോളജിസ്റ്റ്, ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ് പട്ടം പാലസ് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം 695004 കേരള, ഇന്ത്യ ഫോണ്‍ - 0471 - 2442055 geo.thi.dmg@kerala.gov.in
ജില്ലാ ഓഫീസ്, കൊല്ലം ജിയോളജിസ്റ്റ്,  ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ്, താലൂക്ക് ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ട്, കൊല്ലം 691001 ഫോണ്‍ - 0474 - 2749044 geo.kol.dmg@kerala.gov.in
ജില്ലാ ഓഫീസ്, പത്തനംതിട്ട ജിയോളജിസ്റ്റ്, ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിനു സമീപം, അടൂര്‍ പി.ഒ., പത്തനംതിട്ട 691523 ഫോണ്‍ - 04734 299119 geo.pat.dmg@kerala.gov.in
ജില്ലാ ഓഫീസ്, കോട്ടയം ജിയോളജിസ്റ്റ്, ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ് സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കോട്ടയം 686002 ഫോണ്‍ 0481-2301405 geo.kot.dmg@kerala.gov.in
ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഇടുക്കി ജിയോളജിസ്റ്റ്, ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ് മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ തൊടുപുഴ, ഇടുക്കി - 685 584 ഫോണ്‍ 04862-225480 geo.idu.dmg@kerala.gov.in
ജില്ലാ ഓഫീസ്, ആലപ്പുഴ ജിയോളജിസ്റ്റ്, ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ് മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ഒന്നാം നില, ചേര്‍ത്തല പി.ഒ., ആലപ്പുഴ ഫോണ്‍ 0478-2821616 geo.ala.dmg@kerala.gov.in
ജില്ലാ ഓഫീസ്, എറണാകുളം ജിയോളജിസ്റ്റ്, ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ് സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കാക്കനാട് പി.ഒ കൊച്ചി ഫോണ്‍ 0484-2422354 geo.ern.dmg@kerala.gov.in
ജില്ലാ ഓഫീസ്, തൃശ്ശൂര്‍ ജിയോളജിസ്റ്റ്, ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ് സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ഒന്നാം നില ചെമ്പൂക്കാവ് , തൃശ്ശൂര്‍ 680020 ഫോണ്‍ 0487-2320667 geo.thr.dmg@kerala.gov.in
ജില്ലാ ഓഫീസ്, മലപ്പുറം ജിയോളജിസ്റ്റ്, ജില്ലാ ഓഫീസ് ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ് XX12650, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, മഞ്ചേരി പി.ഒ,  മലപ്പുറം - 676121 ഫോണ്‍ 0483-2760695 geo.mal.dmg@kerala.gov.in
ജില്ലാ ഓഫീസ്, പാലക്കാട് ജിയോളജിസ്റ്റ്, ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ്, മുന്‍സിപ്പല്‍ ഷോപ്പിങ്ങ് കോംപ്ലക്സ്, ടി ബി റോഡ് പാലക്കാട് - 678014 ഫോണ്‍ 0491-2527196 geo.pal.dmg@kerala.gov.in
ജില്ലാ ഓഫീസ് കോഴിക്കോട് ജിയോളജിസ്റ്റ്, ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ് ദി ബേ എന്‍ഡ് ഫ്ലോര്‍, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ സി-ബ്ലോക്ക്, കോഴിക്കോട് 673020 ഫോണ്‍ 0495-2371918 geo.koz.dmg@kerala.gov.in
ജില്ലാ ഓഫീസ് വയനാട് ജിയോളജിസ്റ്റ്, ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ്, പി.ബി.എം. ബില്‍ഡിങ്ങ്, മീനങ്ങാടി, വയനാട് 673571 ഫോണ്‍ 04936-249124 geo.way.dmg@kerala.gov.in
ജില്ലാ ഓഫീസ് കണ്ണൂര്‍ ജിയോളജിസ്റ്റ്, ജില്ലാ ഓഫീസ് ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ് സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ഇ- ബ്ലോക്ക് കണ്ണൂര്‍ 670002 ഫോണ്‍ 0497-2700106  geo.kan.dmg@kerala.gov.in
ജില്ലാ ഓഫീസ് കാസര്‍ഗോഡ് ജിയോളജിസ്റ്റ്, ജില്ലാ ഓഫീസ് ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ് ഇ-ബ്ലോക്ക് , സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ രണ്ടാം നില, വിദ്യാനഗര്‍, കാസര്‍ഗോഡ് 671 123 ഫോണ്‍ 04994-256770 geo.kas.dmg@kerala.gov.in
കേരള മിനറല്‍ സ്ക്വാഡ് (ദക്ഷിണ മേഖല) ജിയോളജിസ്റ്റ്, ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ് പട്ടം പാലസ് പി. ഒ., തിരുവനന്തപുരം 695 004 ഫോണ്‍:0471-2556119 geo.kmssr.dmg@kerala.gov.in
കേരള മിനറല്‍ സ്ക്വാഡ് (വടക്കന്‍ മേഖല) ജിയോളജിസ്റ്റ്, കേരള മിനറല്‍ സ്ക്വാഡ് (വടക്കന്‍ മേഖല) സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ബി ബ്ലോക്ക്, ആറാം നില, കോഴിക്കോട് 673020 ഫോണ്‍ 0495 2373031 geo.kmsnr.dmg@kerala.gov.in
കേരള മിനറല്‍ സ്ക്വാഡ് (മധ്യമേഖല) ജിയോളജിസ്റ്റ്, കേരള മിനറല്‍ സ്ക്വാഡ് (മധ്യമേഖല) ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ്, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, രണ്ടാം നില, അയ്യന്തോൾ, തൃശ്ശൂർ 680003 ഫോണ്‍ 0487-2363135 geo.kmscr.dmg@kerala.gov.in